Jurisprudentie overzicht Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

Een overzicht van de (gepubliceerde) rechtspraak tot zo ver (eind november 2022):

Rechtbank Amsterdam, 14 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7717

Woningcorporatie heeft voldaan aan het Besluit en heeft bewijs ervan overgelegd. Dat deze melding laat is gedaan, maakt het niet te laat volgens de rechter. Vanwege de hoogte van de huurachterstand en de periode waarin deze reeds bestaat, wordt de ontbinding en ontruiming toegewezen. 

Rechtbank Amsterdam, 22 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:742

Hier was een huurachterstand van meer dan 15 maanden, en dus was er sprake van een tekortkoming die de ontbinding kan rechtvaardigen. Er was niet voldaan het Besluit, echter dat maakte hier niet uit. Er werd een voorwaardelijke ontbinding uitgesproken. De huurder kreeg een maand de tijd om huurachterstand in te lopen.

Rechtbank Amsterdam, 28 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:1025

Verstekvonnis: Eisende partij heeft gesteld dat een melding bij de gemeente over de huurachterstand achterwege is gebleven omdat eisende partij met Huurder in contact was over de huurachterstand en dat er betalingsregelingen zijn getroffen. Dat enkele feit rechtvaardigt echter niet dat geen melding is gedaan. Huurder kan immers baat hebben bij een melding en daaropvolgende hulp, afhankelijk van zijn persoonlijke situatie, waaronder zijn inkomenssituatie. Die is bij de verhuurder niet altijd bekend. Tegen deze achtergrond en gelet op de overige omstandigheden van het geval, waaronder de hoogte van de huurachterstand, wordt de ontbinding thans afgewezen. Ambtshalve toetsing.

Rechtbank Amsterdam, 1 maart 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:1026

Verstekvonnis: Verhuurder stelt dat een melding bij de gemeente over de huurachterstand achterwege is gebleven omdat eisende partij daartoe niet verplicht was. De eerste maand huurachterstand dateert van januari 2021, toen het Besluit schuldhulpverlening al in werking was getreden. Ook bij een hernieuwde betalingsachterstand kan de huurder gebaat zijn bij een melding bij de gemeente. Een herhaalde tekortkoming betekent dus niet dat de verhuurder niet hoefde te melden of dat een melding zinloos is. Tegen deze achtergrond en gelet op de overige omstandigheden van het geval, waaronder de hoogte van de huurachterstand, wordt de ontbinding thans afgewezen. Ambtshalve toetsing.

Rechtbank Midden Nederland, 9 maart 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:862

Er is een huurachterstand van 15 maanden. De woningstichting heeft niet aan het Besluit voldaan. Maar de huurachterstand is zo groot dat het de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Partijen gaan (vrijwillig) nog wel in overleg over een betalingsregeling en zolang wordt de ontruiming aangehouden.

Rechtbank Limburg, 4 april 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:2597

Pas de ochtend van de zitting heeft de woningcorporatie telefonisch contact gehad met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente om huurder aan te melden. Nu reeds een bodemprocedure en dit kort geding aanhangig zijn, kan van “vroegsignalering” bezwaarlijk gesproken worden. Anderszijds was er al schuldhulp, middels een budgetbeheerder, bij betrokken maar huurster had deze overeenkomst kort na het aangaan weer opgezegd. Dit kan verhuurder echter niet baten, want er is niet gebleken dat die zij enige moeite had gedaan om persoonlijk contact op te nemen met huurster. Van een sociaal verhuurder mag dit wel worden verwacht. In een persoonlijk gesprek hadden de problemen aan de orde kunnen komen en wellicht met hulp van de gemeentelijke schuldhulpverlening zou gekomen kunnen zijn tot een betalingsregeling. De rechter oordeelt dat in dit kort geding niet is gehandeld conform Besluit en wijst de ontruiming af.

Rechtbank Rotterdam, 27 mei 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:4103

Woningcorporatie heeft niet voldaan het Besluit, als dit wel was gebeurd zou het naar het oordeel van de echter mogelijk zijn geweest dat de huurachterstand niet zo hoog was opgelopen. Inmiddels is sprake van beschermingsbewind, waardoor de huur weer maandelijks wordt betaald.  De schulden zullen in kaart worden gebracht waarna geprobeerd zal worden met alle schuldeisers een minnelijke regeling te treffen. Dit maakt dat de vordering tot ontbinding en ontruiming is afgewezen.

Rechtbank Amsterdam, 23 juni 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:4733

Eerder is ook al een (ontruimings)vonnis vanwege een huurachterstand gewezen. Huurders hebben desondanks weer een huurachterstand laten ontstaan. Verhuurder heeft aan huurder vanwege deze huurachterstand laten weten voornemens te zijn hen in het kader van het Besluit te melden bij de gemeente Amsterdam. Huurder wilde dit niet. Het uitblijven van een melding legt daarom bij de beoordeling van vordering tot ontruiming geen gewicht in de schaal, ook al omdat inmiddels alsnog schuldhulp is ingeschakeld. Er is sprake van een huurachterstand van drie maanden die direct aansluitend aan een ontruimingsvonnis is ontstaan. Enig zicht op een oplossing van deze achterstand is er niet, terwijl huurders zich bovendien niet betrouwbaar tonen. Ontruiming toegewezen.

Rechtbank Rotterdam, 1 juli 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:5309

Ondanks dat niet door verhuurder aan het Besluit is voldaan, is de belangafweging in de het voordeel van verhuurder uitgevallen en de ontruiming toegewezen.

Rechtbank Amsterdam, 7 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3831

Verstekvonnis: Ambtshalve toetsing, niet voldaan aan het Besluit, ontruiming afgewezen.

Rechtbank Limburg, 12 augustus 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:6229

Het niet overeenkomstig het Besluit aanmelden van de betalingsachterstand door de verhuurder heeft geen gevolgen. Het door de huurder op de zitting aangevoerde dat hij “niets heeft en niets kan aanbieden” leidt tot het oordeel dat duidelijk is dat ook al zou verhuurder de huurachterstand overeenkomstig het Besluit bij de gemeente hebben aangemeld, er geen kans op een haalbare en redelijke betalingsregeling bestaat. Die was er immers al en ook die is de huurder niet nagekomen. In dat kader is het niet redelijk om het niet overeenkomstig het Besluit van de huurachterstand op de verhuurder af te wentelen. Ontruiming en betaling van de huurachterstand toegewezen.

Rechtbank Rotterdam, 19 augustus 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8193

Als woningcorporatie eerder had gemeld, zou de schuld minder zijn. Woningcorporatie heeft niet geprobeerd in persoonlijk contact te treden met de huurder om de problemen te bespreken. Huurder heeft nu hulp, waardoor maandelijks de huur wordt betaald, ontruiming wordt afgewezen.

Rechtbank Rotterdam, 9 september 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8197

De huurachterstand bedraagt ruim 4 maanden. Dit rechtvaardigt in beginsel de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Huurder stelt niet bekend te zijn met de achterstand, dit zou komen door zijn bewindvoerder. Volgens de rechter vormt dat echter geen aanleiding de ontbinding van de huurovereenkomst af te wijzen. Gelet op het feit dat huurder bij herhaling stelt de huurachterstand te kunnen en willen aflossen, maar niets heeft betaald, komen de gevolgen daarvan voor zijn rekening en risico. Ook de omstandigheid dat verhuurder heeft verzuimd tijdig melding te maken bij de gemeente van de huurachterstand, vormt geen reden om de ontbinding en ontruiming af te wijzen. De kantonrechter acht het niet aannemelijk dat een vroegsignalering in dit geval het oplopen van de huurachterstand had kunnen voorkomen. Ontruiming toegewezen.

Rechtbank Rotterdam, 30 september 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8229

In het tussenvonnis van 8 juli 2022 is reeds overwogen dat op grond van artikel 6:265 BW iedere tekortkoming van een partij de wederpartij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding niet rechtvaardigt. Beoordeeld moet worden of de tekortkoming gelet op alle omstandigheden van het geval van voldoende gewicht is om de ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. Daarbij heeft de rechter overwogen dat de vraag of verhuurder heeft voldaan aan het het Besluit, één van de factoren is, die kan worden meegewogen bij de beoordeling of ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde te rechtvaardigen is. Verhuurder heeft geen melding gedaan, dit is echter op zich onvoldoende om een vordering tot ontbinding van een huurovereenkomst af te wijzen. Daarvoor zal, naast het feit dat niet voldaan is aan het Besluit, sprake moeten zijn van bijkomende omstandigheden die maken dat de tekortkoming, gelet op alle omstandigheden van het geval, van onvoldoende gewicht is om de ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. Van dergelijke omstandigheden is in dit geval onvoldoende gebleken. Hier liep inmiddels een schuldhulptraject, maar dat vorderde niet en huurder zat er ook niet achteraan, waardoor de schuld al maar op liep en een regeling niet snel te verwachten was. De ontruiming is toegewezen.

Rechtbank Amsterdam, 14 oktober 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5830

Huurachterstand, verhuurder heeft huurder aangegeven deze te melden bij de gemeente. Huurder heeft aangegeven dat het niet nodig was, want die zou betalen. Dit gebeurde toch niet, dus incassotraject voortgezet, maar niet als nog gemeld bij de gemeente. Hoewel verhuurder dus feitelijk niet aan haar verplichting uit het Besluit heeft voldaan, oordeelde de rechter dat de ontbinding en ontruiming gerechtvaardigd zijn. Huurder gaf onvoldoende concreet uitzicht op het gaan voldoen van de huurachterstand en de lopende huurtermijnen. 

Rechtbank Rotterdam, 4 november 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:9557

Geen melding volgens het Besluit door verhuurder, maar gezien de overige omstandigheden die acht de rechter dit niet van doorslaggevende betekenis. Verhuurder heeft namelijk onbetwist gesteld dat zij een melding heeft gedaan bij maatschappelijk werk en dat er een intakegesprek met huurder was, waarbij is geconstateerd dat huurder niet open staat voor hulp. Ook is tijdens de procedure gebleken dat huurder haar toezeggingen over het aflossen van de huurachterstand niet is nagekomen. Bovendien moet de hoogte van de huurachterstand meegewogen worden. Hoewel huurder gedurende de procedure diverse betalingen heeft gedaan, is de achterstand per saldo opgelopen tot ruim 12 maanden. Ontbinding en ontruiming zijn toegewezen.

Rechtbank Rotterdam, 11 november 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:9790

Ondanks melding volgens Besluit oordeelt de rechter dat de belangen van de huurder zwaarder wegen bij voortzetting van de huur dan de beëindiging vanwege de huurachterstand (o.a. omdat er een regeling is waar al gevolg aan gegeven wordt, de huurachterstand niet toeneemt en de omvang van het gezin). Vordering tot ontbinding afgewezen en vordering tot betaling wel toegewezen.

Rechtbank Rotterdam, 11 november 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:9967

Vast staat dat verhuurder de huurachterstand bij de gemeente heeft gemeld. Huurder heeft gesteld dat zij via de Gemeente Rotterdam schuldhulpverlening krijgt. De huurachterstand is desondanks gedurende deze procedure opgelopen waardoor deze nu ruim 7 maanden bedraagt. Dit rechtvaardigt de ontbinding van de huurovereenkomst. De gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming worden daarom toegewezen.

Advies of advocaat nodig? 

Mocht u als huurder of verhuurder tegen juridische vragen of problemen aanlopen bij het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of  bel ons op telefoonnummer 070-326 328 1 of per mail: info@brugrecht.nl

Dit artikel is actueel op de datum van publicatie, vanwege de continue ontwikkeling van het recht kan de inhoud op een later moment niet meer up to date zijn.