Onderhuur

Rechten van onderhuurder? Neem contat op met Brugrecht Advocatuur. De huurrecht specialist in regio Den Haag

Van onderhuur is sprake als de huurder een deel van of het gehuurde in zijn geheel aan een ander verhuurt. De oorspronkelijke huurder wordt dan onderverhuurder. De oorspronkelijke verhuurder wordt dan hoofdverhuurder.

Onderverhuur van de gehele woning is door de wet verboden. Het kan wel wanneer de verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft tot onderverhuur. De wet staat wel toe om een deel van de gehuurde woning onder te verhuren. In de huurovereenkomst kunnen partijen gedeeltelijke onderverhuur uitsluiten.

Gevolgen illegale onderverhuur

Wordt toch onderverhuurd zonder toestemming van de verhuurder, dan kan dat leiden tot beëindiging van de huurovereenkomst. De huurder gedraagt zich dan niet als goed huurder, een van de wettelijke opzeggingsgronden. Uit de rechtspraak volgt dat een poging tot onderverhuur ook al kan leiden tot een einde van de huurovereenkomst.

In geval van illegale onderverhuur kan de onderverhuurder ook nog aangesproken worden door de (hoofd)verhuurder voor de schade die hij daardoor lijdt. Daarnaast kan de verhuurder aanspraak maken op winstafdracht. De onderverhuurder zal dan het financiële voordeel dat hij heeft genoten van de illegale onderverhuur moeten afdragen aan de hoofdverhuurder.

In de meeste huurovereenkomsten zijn ook onderhuurbedingen opgenomen. Die bepalen dat onderverhuur van het geheel ofwel een gedeelte verboden is. Onderverhuurt de huurder toch dan zal hij een boete verschuldigd zijn.

Positie onderhuurder zelfstandige woonruimte

Tussen de onderverhuurder en onderhuurder bestaat een aparte juridische relatie – huurovereenkomst -, waar de hoofdverhuurder buiten staat. De onderhuurder van een zelfstandige woning heeft een eigen recht op huurbescherming. De huurbescherming kan hij tegen zijn (onder)verhuurder inroepen. De hoofdverhuurder kan daar in beginsel niets aan doen. De onderhuurder hoeft het gehuurde dan ook niet te verlaten als de hoofdhuurovereenkomst eindigt. De hoofdverhuurder kan binnen 6 maanden na het einde van de hoofdhuurovereenkomst de rechter verzoeken om de huurovereenkomst met de onderhuurder te beëindigen. Als de hoofdhuurder daarmee te laat is, of de onderhuurder accepteert, dan treedt de hoofdverhuurder in de positie van de onderverhuurder. Dit betekent dat hij alle afspraken tussen de onderverhuurder en de onderhuurder overneemt.

Positie onderhuurder onzelfstandige woonruimte

Huurt de onderhuurder een gedeelte van het gehuurde en deelt hij de voorzieningen in de woning met onderverhuurder, dan eindigt de huurovereenkomst van de onderhuurder gelijk met die van de onderverhuurder. De onderhuurder heeft geen recht op huurbescherming en zal het gehuurde moeten verlaten.

De verhuurder moet de onderhuur aantonen. In geval van opzegging dient aan alle wettelijke vereisten voldaan te worden. Verder is het van belang dat de wettelijke termijn in acht genomen worden. Er zijn mogelijkheden tot schadeverhaal en om aanspraak te maken op een boete.

Wordt u als verhuurder geconfronteerd met onderhuur, dan is het verstandig om contact met Brugrecht advocaten op te nemen om te bepalen welke stappen ondernomen kunnen en moeten worden. Een goede dossier opbouw is van groot belang, fouten van de verhuurder kunnen leiden tot een situatie waarin de onderhuurder gewoon in de woning kan blijven wonen op de voorwaarden zoals als met de onderverhuurder zijn afgesproken.

Wordt u als onderhuurder aangesproken op illegale onderhuur, dan wordt u door de wet in veel gevallen beschermd.

Brugrecht advocaten kan u adviseren en helpen met het veilig stellen van uw rechten.