Beëindiging huurcontract door opzegging

Huurovereenkomsten / huurcontracten zet je op met Brugrecht Advocatuur. De huurrecht specialist in regio Den Haag

Op diverse manieren kunnen huurovereenkomsten/huurcontract beëindigd worden. Zowel bij het opzeggen van (overige) bedrijfsruimten als bij woonruimte dienen gelden er vereisten voor een rechtsgeldige opzegging, waarvoor geldt dat als deze niet in acht worden genomen, de opzegging nietig is. Deze vereisten gelden niet voor de huurder.

Wacht dus niet totdat het te laat is en neem contact met ons op voor een afspraak.

Ten aanzien van (overige) bedrijfsruimte heeft te gelden dat eerst gekeken dient te worden naar het soort bedrijfsruimte. Betreft het middenstandsbedrijfsruimte, winkel of horeca, dan zijn de huurcontracten over het algemeen 5 + 5 jaar en vervolgens voor onbepaalde tijd, de opzegging kan pas plaatsvinden tegen het einde van de overeengekomen huurtermijnen. De wet bepaalt dat de opzegtermijn in alle gevallen minimaal 1 jaar is, partijen kunnen een langere opzegtermijn overeenkomen. In de opzeggingsbrief dienen de opzeggronden genoemd te zijn.

Voorkom problemen en neem contact op met Brugrecht advocaten, wij kunnen voor u een juridisch correcte huurovereenkomst opstellen, danwel kunnen wij voor u de huurovereenkomst beoordelen en terzake adviseren.

Wanneer het gaat om overige bedrijfsruimten, bv. kantoorruimte of opslag, gelden weer andere regels. Deze huurders worden minder sterk beschermd door de wet. Huurovereenkomsten van bepaalde tijd eindigen van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen termijn, zo bepaalt de wet. Blijft de huurder na de overeengekomen periode met goed vinden van de verhuurder in het gehuurde, dan is de huurovereenkomst er een geworden van onbepaalde tijd. Alsdan geldt een opzegtermijn volgens de wet van een maand (betalingsperiode) of zoveel langer als tussen partijen is overeengekomen. De opzegging hoeft geen opzeggronden te vermelden. In de meeste gevallen zijn partijen een huurovereenkomst aangegaan en dient daarin gekeken te worden wat partijen hebben afgesproken over de beëindiging van de huurovereenkomst.

In alle gevallen is het nuttig om de schriftelijk huur op te zeggen. Van belang daarbij is dat ook de ontruimingsdatum wordt aangezegd. De huurder van overige bedrijfsruimte geniet namelijk van rechtswege ontruimingsbescherming. Dit houdt in dat vanaf de datum waar tegen de ontruiming is aangezegd, de huurder 2 maanden tegen de ontruiming wordt beschermd. Als de ontruiming dus niet wordt aangezegd gaat deze termijn niet lopen en kan ook een eventuele ontruimingsprocedure niet worden gestart.

Vanwege de ontruimingsbescherming van de huurder is het dus van belang dat de opzeggingsbrief op juiste wijze wordt opgesteld.

Ook hier geldt dat niet ontruimd kan worden zonder vonnis van de rechter.

Voorkom problemen en neem contact op met Brugrecht advocaten, wij kunnen voor u een juridisch correcte huurovereenkomst opstellen, danwel kunnen wij voor u de huurovereenkomst beoordelen en terzake adviseren.

Ten aanzien van woonruimte geldt dat de huurovereenkomst – zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd – niet zo maar door een opzegging eindigt, en dat de verhuurder kan niet zomaar overgaan tot ontruiming van de huurder.

Alleen een rechtsgeldige huuropzegging, waarin de juiste gronden staan en de juiste opzegtermijn in acht is genomen, kan tot een einde van de huurovereenkomst leiden. De huurder van woonruimte is bijzonder goed beschermd door de wet, en kan een beroep doen op huurbescherming. De huurovereenkomst eindigt niet eerder dan nadat beide partijen hebben ingestemd met de opzegging, danwel doordat de rechter heeft bepaald dat de huurovereenkomst eindigt.

Sinds 1 juli 2016 gelden nieuwe regels ten aanzien van huurovereenkomsten aangegaan voor een kortere duur dan 2 jaar. Voor zulke huurcontracten geldt dat de huurbescherming van de huurder sterk beperkt is en dat de verhuurder bij beëindiging van de huur niet aan de strikte opzeggingsvereisten is gebonden. De verhuurder dient wel tijdig de huurder te laten weten dat de huur na de overeengekomen termijn zal eindigen, doet hij dat niet dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst een huurovereenkomst van onbepaalde tijd en dan gelden alle strenge opzegregels en huurbescherming weer.

Indien u een huurovereenkomst aangaat voor een duur van 2 jaar of korter, teneinde de rechten van de huurder beperkt te laten zijn en uw vrijheid groter, dan is het absoluut nuttig om eerst juridisch advies in te winnen. We maken in de praktijk regelmatig mee dat de overeenkomsten die zien op korte duur vaak niet goed zijn opgesteld, waardoor de huurder toch aanspraak kan maken op huurbescherming en hij kan blijven en men bijvoorbeeld in geval van een tijdelijk verblijf in het buitenland niet terug kan keren naar de woning.

Voorkom problemen en neem contact op met Brugrecht advocaten, wij kunnen voor u een juridisch correcte huurovereenkomst opstellen, danwel kunnen wij voor u de huurovereenkomst beoordelen en terzake adviseren.

Huurrechtspecialist Brugrecht advocatuur

Voorkom problemen en neem contact op met Brugrecht advocaten, wij kunnen voor u een juridisch correcte huurovereenkomst opstellen, danwel kunnen wij voor u de huurovereenkomst beoordelen en terzake adviseren.

Bel voor een gratis advies!

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
070-326 328 1

Overige items huurrecht