De jaarlijkse huurverhoging

Huurverhoging sociale huurwoningen
Op 1 juli 2022 komt de huurbevriezing in de sociale huursector ten einde! 

Vanwege de coronapandemie was door de overheid besloten dat de huurprijzen in de sociale huursector tijdelijk, van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022, niet mochten worden verhoogd met de jaarlijkse huurverhoging. Het huurverhogingspercentage werd op 0% gezet voor alle sociale huurwoningen. Dit betreffen de huurwoningen waarvan de aanvangshuurprijs bij het aangaan van het huurcontract beneden de (toenmalige) liberalisatiegrens (in 2022: € 763,47) vallen en daarnaast alle kamers, huurwoonwagens en woonwagenstandplaatsen.

Vanaf 1 juli 2022 geldt dit dus niet meer en mag de huur weer worden verhoogd. Voor de periode van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 is het huurverhogingspercentage vastgesteld op 2,3%. Hierbij heeft overigens wel te gelden dat door de verhoging de huurprijs niet boven de maximale huurprijsgrens (op basis van het woningwaarderingsstelsel) van de woning mag komen.

Aankondiging huurverhoging sociale huur
Wilt u de huur verhogen dan geldt bij sociale huurwoningen dat u minimaal 2 maanden van tevoren een brief moet sturen naar uw huurder met de aankondiging dat de huur wordt verhoogd. Dus om het in te laten gaan per 1 juli a.s. moet deze brief uiterlijk vóór 30 april a.s. worden verstuurd! Om te voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat over de datum van ontvangst is aan te raden om deze brief aangetekend te versturen. 

Wat zet u in de huurverhogingsbrief?
In de brief moeten de volgende gegevens worden opgenomen:
– de datum waarop de huurverhoging ingaat;
– de oude (kale)huurprijs;
– de nieuwe (kale) huurprijs;
– een inkomensindicatie van de Belastingdienst, die u meestuurt indien u de huur verhoogt vanwege het inkomen van de huurder;
– de manier waarop de huurder bezwaar kan maken.

Huurverhoging in de vrije sector
Op grond van de Wet maximering huurverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten gold dat de jaarlijkse huurverhogingen, mits overeengekomen, in 2021 niet meer mocht bedragen dan het inflatiepercentage plus 1%, zijnde maximaal 2,4%. De wet geldt tot mei 2024. 

Voor de periode van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023 is het huurverhogingspercentage vastgesteld op maximaal 3,3%.

Van belang is wel dat jaarlijkse huurverhoging moet zijn overeengekomen. Als een hoger percentage is overeengekomen dan kan daar voor in ieder geval de duur van voornoemde wet geen beroep op worden gedaan en is alleen de door de overheid voorgeschreven verhoging toegestaan. 

Bij vrijesectorwoningen wordt de huur automatisch verhoogd per de datum die volgt uit het huurcontract.

Mocht u de huur willen verhogen en heeft u daar vragen over kan Brugrecht advocaten u hierin adviseren.

Zie ook voor meer informatie op de site van de rijksoverheid, daar staan twee pagina’s over zowel de maximale huurverhoging en over welke regels gelden voor een huurverhoging.

Voor meer informatie en juridische bijstand in kwesties als deze kunt u contact opnemen met Brugrecht advocaten op tel: 070-326 328 1 of per mail: info@brugrecht.nl

Dit artikel is actueel op de datum van publicatie, vanwege de continue ontwikkeling van het recht kan de inhoud op een later moment niet meer up to date zijn.