Gevolgen nieuwe Wet Incassodienstverlening voor o.a. VvE- en vastgoedbeheerders

Bent u een VvE- of vastgoedbeheerder en voert u incassowerkzaamheden (activiteiten ter verkrijging van voldoening buiten rechte van een vordering tot betaling van een geldsom) uit? Let dan op, per 1 april 2024 is de Wet Kwaliteit incassodienstverlening ingetreden. Alle bedrijven die incassowerkzaamheden verrichten voor anderen vallen per 1 april 2024 onder deze nieuwe wetgeving. Zo ook VvE- en vastgoedbeheerders. Het doel van deze nieuwe wet is om mensen met schulden beter te beschermen en schuldeisers te informeren over wat incassodienstverleners voor hen kunnen betekenen. De wet zou daarbij moeten leiden tot minder onprofessionele praktijken en het beperken van het stapelen van incassokosten. Incassodienstverleners die vóór 1 april 2024 werkzaam waren hebben een jaar de tijd om aan de nieuwe wet te voldoen. Wat voor gevolgen heeft deze nieuwe wetgeving voor u? 

VvE- en vastgoedbeheerders zijn per 1 april 2024 gebonden aan nieuwe verplichtingen zoals opleidingseisen voor medewerkers, voorschriften voor het benaderen van schuldeisers, informatieverstrekking, berekeningswijze incassokosten, tijdstippen waarop schuldenaren mogen worden benaderd, de wijze van administratievoering, de mogelijkheid om klachten intern en extern te beslechten en het verplicht registreren in het incassoregister. Een hoop verplichtingen waaraan dus voldaan moet worden. Een aantal verplichtingen uitgelicht:

Kennis

Met betrekking tot de opleiding van medewerkers geldt dat er een basisopleiding moet zijn gevolgd om incassowerk te mogen uitvoeren en moeten de incassomedewerkers en hun leidinggevende jaarlijks cursussen volgen die gericht zijn op het actueel houden van kennis en vaardigheden (permanente educatie). Daarnaast dienen de medewerkers deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten.  

Incassoregister

Om incassowerkzaamheden uit te mogen voeren moet een incassodienstverlener geregistreerd staan in het Incassoregister. Incassowerkzaamheden verrichten zonder geregistreerd te staan is strafbaar en daarnaast zijn er civielrechtelijke gevolgen. Worden incassowerkzaamheden verricht zonder ingeschreven te zijn in het Incassoregister dan zijn er geen incassokosten verschuldigd (ook niet bij een volgend incassobureau dat wel geregistreerd is) en de rente loopt niet door. 

Benaderen debiteur

Daarnaast stelt de wet eisen aan hoe de debiteur benaderd mag worden. Zo mag de incassodienstverlener geen oneigenlijke druk uitoefenen op een debiteur door te dreigen met maatregelen, zich niet agressief, bedreigend of intimiderend opstellen en dient op B1 niveau gecommuniceerd te worden. Tevens is het niet toegestaan dat de debiteur benaderd wordt tussen acht uur ’s avonds en zeven uur ‘s ochtends en op een zondag of algemeen erkende feestdag. Ook dient de debiteur geïnformeerd te worden over de wijze waarop de vordering voldaan kan worden, de mogelijkheden tot het treffen van een betalingsregeling, de beschikbare hulp voor problematische schulden en de bereikbaarheid van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. 

Houd er als vastgoedbeheerder ook rekening mee dat deze vereisten gelden naast de verplichting tot het melden van een huurachterstand bij de gemeente in het kader van de vroegsignalering. Lees hieromtrent het artikel op www.brugrecht.nl over “Verhuurder gebonden aan Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening; huurschuld melden bij gemeente“.

Al met al een hoop verplichtingen waar je je als VvE- of vastgoedbeheerder van bewust moet zijn. Wanneer de regels worden overtreden, dan kan de Inspectie Justitie en Veiligheid een waarschuwing geven, een last onder dwangsom of een geldboete opleggen. Ook kan een incassodienstverlener worden geschorst en kan er doorhaling in het Incassoregister plaatsvinden. Per 1 oktober 2026 komt aan aanmaningen van niet geregistreerde bedrijven eveneens geen juridische betekenis meer toe en hoeven ook incassokosten niet te worden betaald. Het is dus als VvE- of vastgoedbeheer die incassodienstverlener is van belang om de dienstverlening aan te passen aan deze nieuwe wetgeving. Wij kunnen u hieromtrent ook adviseren. 

Meer informatie

Advies of een advocaat nodig?

Mocht u als VvE of vastgoedbeheerder tegen juridische vragen of problemen aanlopen bij deze nieuwe wet omtrent incassodienstverlening, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. 

Voor meer informatie en juridische bijstand in kwesties als deze kunt u contact opnemen met Brugrecht advocaten op tel: 070-3263281 of per e-mail: info@brugrecht.nl

Dit artikel is actueel op de datum van publicatie, vanwege de continue ontwikkeling van het recht kan de inhoud op een later moment niet meer up to date zijn. 

Geschreven door:
Sanne Uilkema, Vastgoed advocaat bij Brugrecht