In de casus heeft de VvE tijdens de ALV besloten dat de leden geen huisdieren (honden en katten) mogen hebben. Vervolgens is deze regel opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Kan de VvE zomaar een algeheel verbod dat betrekking heeft op het gebruik van de privé-gedeelten van de eigenaren vastleggen in het Huishoudelijk Reglement (HR)?

Om deze vraag te beantwoorden is het van belang om te kijken wat er in het Splitsingsreglement (SR) staat. Het SR kan regelingen bevatten die zien op het gebruik, het beheer en het onderhoud van de privé-gedeelten, zo bepaalt art. 5:112 BW lid 4 BW. Voor het opnemen van gebruiksregelingen in het HR met betrekking tot de privé-gedeelten is vereist dat het SR daartoe de ruimte biedt. En als het SR daar de ruimte toe biedt, dan kan nog niet elke beperking van het gebruik van de privé-gedeelten worden vastgelegd in het HR. In HR mogen alleen regels van orde worden opgenomen. Het HR dient niet als mogelijkheid om het SR te omzeilen, maar dient de normale ‘huishouding’ binnen het appartementencomplex te regelen.

Hoe zit het dan met dit algeheel verbod op het houden van honden en katten? Het Hof Den Bosch oordeelde dat dit verbod geen regel van orde is, maar een principiële beperking van de gebruiksmogelijkheid van het appartementsrecht. En geeft voorts aan dat een verbod tot het houden van honden en katten uitsluitend op basis van art. 5:112 lid 4 BW in het Splitsingsreglement kan worden opgenomen en niet eerst in het Huishoudelijk Reglement. In dit geval bevat het Splitsingsreglement geen verbod op huisdieren, derhalve oordeelt het Hof dan ook dat het besluit van de VvE nietig is op de voet van art. 5:129 BW jo art. 2:14 lid 1 BW.

Inmiddels is het vaste rechtspraak dat wanneer het Splitsingsreglement daartoe niet de mogelijkheid biedt, huisdieren niet verboden mogen worden. Wel kan de VvE een besluit nemen dat inhoudt dat de door de eigenaren gehouden honden en katten geen overlast mogen veroorzaken door bijvoorbeeld overdadig geluid en/of het bevuilen van de gemeenschappelijke ruimten.

Meer weten over VvE’s, zoals over de besluitvorming binnen de ALV of nietig-verklaring en vernietiging van besluiten? Voor meer informatie of advies terzake neemt u dan gerust contact op met Brugrecht advocaten, per e-mail info@brugrecht.nl of bel 070-3263281.

Dit artikel is actueel op de datum van publicatie, vanwege de continue ontwikkeling van het recht kan de inhoud op een later moment niet meer up to date zijn.