Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering verruimd naar voortraject procedure

In 2012 bepaalde het Europese Hof dat de enkele behoefte aan rechtsbijstand in een gerechtelijke of administratieve procedure in een door de rechtsbijstandsverzekeraar gedekte zaak verzekerde recht geeft op een vrije advocaatkeuze.

Ook in het geval dat er geen verplichte advocaatstelling geldt, zoals in procedures bij de kantonrechter in bijv. huurrechtzaken, inzake vernietiging van een VvE besluit of in geval van vordering tot € 25.000,00. Dit is in 2013 door de Hoge Raad ook van toepassing verklaard voor Nederland.

In 2016 is de vrije advocaatkeuze door het Europese Hof nog wat verder opgerekt naar ontslagprocedures bij het UWV en bezwaarprocedures in het bestuursrecht.

De verzekerde mag in die gevallen een eigen advocaat kiezen als de rechtsbijstandsverzekeraar dekking heeft verleend. De algemene voorwaarden bij de verzekering bepalen in welke mate de kosten van rechtsbijstand zullen worden vergoed. Uit rechtspraak volgt dat de vergoeding die wordt gegeven bij een vrije advocaat keuze niet dermate laag mag zijn, dat er geen advocaat te vinden is die het voor die vergoeding kan doen. Dat is in strijd met het recht op vrije advocaatkeuze.

Inmiddels heeft het Europese Hof op 14 mei 2020 (ECLI:EU:2020:372) opnieuw het recht op vrije advocaatkeuze opgerekt. Het Hof overweegt dat in het belangrijk is dat adequate rechtsbescherming wordt geboden aan de verzekerde en dat die zowel in de gerechtelijke als in de buitengerechtelijke fase de bijstand van dezelfde vertegenwoordiger kan blijven genieten. Het Hof oordeelt dat de uitlegging van het begrip ‘administratieve procedure’ en het begrip ‘gerechtelijke procedure’ ruim dienen te worden uitgelegd en derhalve niet worden beperkt door een onderscheid te maken tussen de voorbereidende fase en de besluitfase van een gerechtelijke of administratieve procedure. En geeft aan dat elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, dus moet worden geacht onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’ in de zin van artikel 201 van richtlijn 2009/138 te vallen. En bepaalt voorts dat artikel 201, lid 1, onder a), van richtlijn 2009/138 aldus moet worden uitgelegd dat het in deze bepaling bedoelde begrip ‘gerechtelijke procedure’ ook betrekking heeft op een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan zijn, hetzij bij het inleiden van deze procedure hetzij na afloop ervan.

Met ander woorden de verzekerde heeft ook recht op vrije advocaatkeuze in de voorbereidende fase die aan een rechtszaak vooraf gaat. De uitspraak van het Europese Hof was naar aanleiding van een Belgische zaak, maar is ook van toepassing in Nederland omdat het Europese Hof is gevraagd een Europese richtlijn die voor alle Europese landen geldt te interpreteren. Het Hof is er om er voor te zorgen dat het EU recht in alle landen op dezelfde manier wordt toegepast. Een rechtsbijstandsverzekeraar kan het verzoek om een eigen advocaat in te schakelen in de buitengerechtelijke fase dan ook niet af doen met dat het hier om een Belgische zaak ging.

Deze uitspraak is goed nieuws voor u als verzekerde. Als het gaat om het vertegenwoordigen van uw belangen, dan wilt u vrij zijn om uw eigen advocaat te kiezen. U wilt een advocaat met wie u in persoon kennis kan maken, die gespecialiseerd is op het rechtsgebied van het geschil en dus terzake ervaren en deskundig is, aan wie u kan zien dat die uw standpunt begrijpt, 100% voor uw zaak gaat, die bereikbaar is, geen afwachtende houding aanneemt, waardoor de zaak onnodig lang duurt, maar die actief en direct voor u aan de slag kan, waardoor u weet dat uw belangen het best worden vertegenwoordigd en u de grootste kans van slagen heeft.

De advocaten van Brugrecht bieden u die manier van belangenbehartiging. Als uw rechtsbijstandsverzekering dekking verleent zijn wij dan ook graag bereid u juridisch bij te staan in zowel de buitengerechtelijke fase als in de procedure.

Wilt u meer informatie of advies over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met Brugrecht advocaten, per e-mail info@brugrecht.nl of bel 070-3263281.

Uiteraard zijn er nog veel andere goede en deskundige advocaten, voor welke advocaat u ook kiest in het kader van de vrije advocaatkeuze, is het belangrijk dat u nog geen opdracht geeft aan de advocaat voordat u de zaak heeft gemeld bij de rechtsbijstandverzekering en die akkoord heeft gegeven. Doet u dat niet dan kan dit een reden zijn voor de rechtsbijstandsverzekering om geen dekking te verlenen.

De Consumentenbond heeft ook een duidelijk overzicht op de website met betrekking tot vrije advocaatkeuze.

Dit artikel is actueel op de datum van publicatie, vanwege de continue ontwikkeling van het recht kan de inhoud op een later moment niet meer up to date zijn.