Eigendom door verkrijgende verjaring, wat te doen?

Door verjaring kan een ander eigenaar worden van een goed of een zaak zonder instemming van de eigenlijke eigenaar. Dat kan bijvoorbeeld spelen in het geval dat de buurman de schutting over de erfgrens heeft geplaatst en een stuk tuin van een ander als de zijne gebruikt, of in het geval waarin een stuk grond niet van de gebruiker is, maar hetgeen hij wel gebruikt als opslagplaats.

De wettelijk vereisten voor verkrijgende verjaring

De wettelijk vereisten voor verkrijgende verjaring zijn:
• degeen die zich beroept op verkrijgende verjaring moet de zaak of het goed in bezit hebben;
• het bezit moet ondubbelzinnig, openbaar kenbaar en onafgebroken zijn:
• het onafgebroken bezit moet 10 jaar zijn bij te goeder trouw en 20 jaar bij geen goeder trouw.
Degeen die zich beroept op verjaring moet bewijzen dat aan de wettelijke vereisten is voldaan om eigenaar door verjaring te zijn.

Volgens de wet is sprake van bezit als men de zaak of het goed voor zichzelf houdt en dat het voor anderen lijkt dat de bezitter eigenaar is. Als het bezit het gevolg is van afspraken tussen een eigenaar en bezitter, dan zal het nooit tot verjaring komen. Zulke afspraken kunnen bijvoorbeeld zijn huur of een persoonlijk recht tot gebruik.

Wat te doen tegen verkrijgende verjaring c.q. verlies van eigendom?

De eigenaar dient de verjaring te stuiten (vrij vertaald: te stoppen c.q. te onderbreken).
Dit kan op 4 manieren:
a. door het doorbreken van het bezit van de ander en het terugnemen van het bezit van de zaak of goed;
b. door het starten van een (gerechtelijke) procedure;
c. door de bezitter schriftelijk aan te manen of mee te delen dat hij niet de eigenaar is, dat hij zijn bezit moet eindigen en dat de brief een stuitingshandeling is. Vervolgens moet binnen 6 maanden na het verzenden van de brief een procedure gestart te worden, anders vervalt de stuitende werking van de brief;
d. doordat de bezitter uitdrukkelijk (schriftelijk) het eigendom van de eigenaar erkent.

Juridische advies bij een verjaringssituatie

Heeft u advies of juridische bijstand nodig bij een verjaringssituatie, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Brugrecht advocaten.

Dit artikel is actueel op de datum van publicatie, vanwege de continue ontwikkeling van het recht kan de inhoud op een later moment niet meer up to date zijn.