Het incassotraject van Brugrecht advocaten bij huur-, bouw- en vastgoedrecht gerelateerde zaken.

Incasso? Succesvol met Brugrecht Advocatuur. De incasso, beslag en executie specialist in regio Den Haag

Wanneer u reeds in een vroeg stadium contact opneemt met Brugrecht advocaten, kunnen we samen een incasso traject uitstippelen plan en het dossier zo opbouwen dat de inning van de openstaande vordering het meest voortvarend en zo efficiënt mogelijk verloopt.

Sommatiebrief

Het incassotraject dat wij met de advocaten van Brugrecht advocaten opzetten begint met het opstellen van een gedegen sommatiebrief. Hierin worden de hoofdsom en eventueel verschuldigde rente en ook de buitengerechtelijke incassokosten genoemd waar u recht op heeft.

Valkuilen

Wij schuwen de gang naar de rechter niet wanneer de debiteur na de sommatiebrief en eventuele aanmaningen nog altijd in gebreke blijft met betaling. Een incasso kort geding kan een relatief snelle en eenvoudige procedure zijn om voor een vordering een vonnis te verkrijgen.

Executiemaatregelen

Met een vonnis in de hand kunnen vervolgens executiemaatregelen worden genomen zoals inbeslagname, uitwinning van gelegde beslagen en executoriale verkoop.

Kort Geding

Wij schuwen de gang naar de rechter niet wanneer de debiteur na de sommatiebrief en eventuele aanmaningen nog altijd in gebreke blijft met betaling. Een incasso kort geding kan een relatief snelle en eenvoudige procedure zijn om voor een vordering een vonnis te verkrijgen.

Executiemaatregelen

Met een vonnis in de hand kunnen vervolgens executiemaatregelen worden genomen zoals inbeslagname, uitwinning van gelegde beslagen en executoriale verkoop.

Conservatoir beslag leggen

Het hoeft lang niet altijd tot een procedure te komen. Soms kan het uitoefenen van enige juridische druk op dubieuze debiteuren voldoende zijn om hun te bewegen alsnog de vordering te voldoen. Er kan worden overgegaan tot het leggen van(conservatoir) beslag op bijvoorbeeld zijn woonhuis of banksaldi. Een beslag kan een uitermate effectief pressiemiddel zijn. Na de beslaglegging zal er wel een (bodem-)procedure moeten worden gestart. De debiteur heeft overigens altijd de mogelijkheid om een kort geding te starten en opheffing van het beslag te vorderen.

De advocaten van Brugrecht advocaten leggen u graag uit hoe een conservatoire beslaglegging in zijn werk gaat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.

Faillissement debiteur aanvragen

Blijkt het incasseren van een vordering lastig of onmogelijk, dan is het aanvragen van het faillissement van een debiteur een andere optie. De wet biedt schuldeisers de mogelijkheid om als het faillissement van de niet-betalende wederpartij aan te vragen. Hiermee kan  alsnog worden geprobeerd om op een snelle en relatief goedkope manier tot betaling van de vordering of tot een betalingsregeling te komen. Bovendien is de faillissementsaanvraag een goed instrument om op korte termijn te weten waar u als crediteur aan toe bent.

Betalingsonwil

Bij betalingsonwil van de debiteur is een faillissementsaanvraag vaak een effectief incassomiddel, waarmee alsnog betaling kan worden afgedwongen. Dit komt omdat de gevolgen voor de debiteur ingrijpend zijn. Door een faillissement verliest de debiteur namelijk de beschikking over zijn vermogen.

Veel schuldenaren zullen immers koste wat kost willen voorkomen dat zij hun activiteiten zullen moeten staken vanwege een faillissement.

Procedure

De procedure van een faillissementsaanvraag begint met het opstellen van een verzoekschrift, waarmee wordt verzocht het faillissement uit te spreken. Dit verzoekschrift moet door een advocaat worden opgesteld en door de deurwaarder aan de wederpartij bekend worden gemaakt. De deurwaarder roept op om bij de rechtbank te verschijnen zodat verweer tegen de aanvraag kan worden gevoerd. Verschijnt de wederpartij niet, dan wordt zijn faillissement direct uitgesproken  Normaal gesproken wordt het verzoek binnen twee tot vier weken ter zitting behandeld.

Als de wederpartij wel verschijnt en de vordering erkent is het mogelijk dat de rechtbank, op verzoek van partijen, de zaak met een aantal weken aanhoudt, zodat er alsnog concrete betalingsafspraken kunnen worden gemaakt.

Gedegen advies van een bouwrecht advocaat in Den Haag

Brugrecht advocaten in Den Haag heeft veel ervaring in zaken waarin sprake is van een koop-aannemingsovereenkomst. Onze bouwrecht gespecialiseerde advocaten Annemarie Wiesmeier-van der Brugge en Marijke van Etten een belangrijke rol spelen bij het opstellen en beoordelen van bouwcontracten, zoals verbouwingsovereenkomsten, koop-/aannemingsovereenkomsten, (onder)aannemingsovereenkomsten, en aanvullende overeenkomsten die bijvoorbeeld zien op meerwerk. Brugrecht advocaten in Den Haag adviseert u graag met de beste aanpak en strategie, maar staat u ook bij met geschillen en procederen. Mocht dit noodzakelijk zijn dan schuwen wij dit niet.

Bel voor een gratis advies!

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
070-326 328 1

Overige themas Incasso, beslag en executie